.

Jubileusz

50 lat szkoy

Drukuj Email
Wpisał Administrator   

Szko Podstawow nr 42 w Czstochowie otwarto 30 listopada 1966 roku. Bya to typowa ?tysiclatka?, jakich wiele wybudowano w Polsce, by uczci 1000-lecie pastwa polskiego. W pierwszym roku chodzio do niej prawie ptora tysica uczniw, zajcia odbyway si na dwie zmiany, a mimo to klasy byy przeadowane ? liczyy czsto po czterdzieci osb. Na kadym z omiu poziomw rocznikowych byo po 6-7 klas. W dniu otwarcia szkoa otrzymaa imi znanego poety, autora utworw dla dzieci ? Jana Brzechwy. Na uroczystoci otwarcia obecna bya pani Janina Brzechwa, wdowa po Janie. Na pamitk tych wydarze co roku 30 listopada w szkole obchodzone s Dzie Patrona Szkoy i Dzie Samorzdnoci.

Dziki wsplnemu wysikowi dyrektorw, nauczycieli, uczniw i rodzicw powstaa szkoa, ktra znana jest w Czstochowie ze swych osigni wychowawczych, kulturalnych, sportowych i edukacyjnych. Placwka ta mocno wrosa w histori dzielnicy Tysiclecie.

W 1976 roku w Sali Filharmonii Czstochowskiej obchodzono uroczycie 10-lecie szkoy. Z tej okazji Komitet Rodzicielski wraz z zakadem opiekuczym, Spdzielni ?Pralchem?, ufundowa szkole sztandar. Od tamtej pory sztandar sta si nieodzownym elementem wszystkich uroczystoci szkolnych. Kadego roku uczniowie koczcy szko przekazuj uroczycie sztandar modszemu rocznikowi.

W szkole od 25 lat organizowany jest konkurs recytatorski tematycznie zwizanyz twrczoci patrona ? Jana Brzechwy. Jedenacie lat temu impreza przeksztacia siw Midzyszkolny Konkurs Recytatorski ?Brzechwaki?, ktry cieszy si ogromna popularnoci wrd dzieci i modziey szk podstawowych Czstochowy i okolic.

Przez cay okres istnienia szkoy dziaay tu liczne koa zainteresowa.

W Czterdziestej Drugiej zawsze dziao si co ciekawego. Modzie moga si tu realizowa zarwno w nauce jak i w sporcie. Czterdziesta Druga ? sportem syna. Nie sposb opisa wszystkich sukcesw sportowych, ktre przez ponad czterdzieci lat odnosiy dziecii modzie tej szkoy. [?]

Szkoa naleaa do najlepszych nie tylko w sporcie, ale i przedmiotach artystycznych, wiadczy o ty, ?Galeria Absolwenta?, staa wystawa zoona z obrazw plastykw ? wychowankw szkoy. Absolwentem szkoy jest znany artysta plastyk ? Jacek Paucha. Uczniowie naszej szkoy zwyciali take w konkursach przedmiotowych, zarwnoz przedmiotw humanistycznych jak i cisych. W latach siedemdziesitych, osiemdziesitych i na pocztku lat dziewidziesitych szkoa wielokrotnie zajmowaa czoowe miejscaw olimpiadach i konkursach przedmiotowych; najwicej laureatw w finaach wojewdzkich odnotowano z przedmiotw: jzyk polski, chemia, matematyka, fizyka, historia, plastykai geografia.

W roku 1987 szkoa zostaa szczeglnie wyrniona, przyjto ja do elitarnego Klubu Przodujcych Szk. Wysoki poziom nauczania, dua oferta zaj pozalekcyjnych i dobra atmosfera panujca w szkole sprawiy, e wielu rodzicw z caej Czstochowy chciao posya dzieci do Czterdziestej Drugiej.[?]

Przez dugie lata SP 42 wsppracowaa z Wysz Szko Pedagogiczn w Czstochowie (dzisiejsza Akademia im. Jana Dugosza). Studenci kierunkw: fizyka, chemia i historia prowadzili tu zajcia wiczeniowe w ramach dydaktyki nauczania tych przedmiotw. Obecnie kadego roku kilkunastu studentw z rnych uczelni w kraju realizuje tutaj praktyki zawodowe. [?]

W styczniu 1992 roku Szkoa Podstawowa nr 42 im. Jana Brzechwy, podobnie jak inne szkoy czstochowskie, zostaa przekazana do prowadzenia Urzdowi Miastaw Czstochowie. Staa si wwczas samodzielnym zakadem budetowym.

Zgodnie z reform edukacji Rada Miasta Czstochowy w roku szkolnym 1999/2000, przeksztacia placwk przy ulicy Armii Krajowej 68 a w szecioletni szko podstawowo strukturze organizacyjnej klas I-VI z zachowaniem dziaajcych w szkole oddziaw zerowych. Organem prowadzacym bya nadal gmina Czstochowa. Natomiast nadzr pedagogiczny sprawowaa i sprawuje nadal Delegatura lskiego Kuratorium Owiatyw Katowicach z siedzib w Czstochowie. Przy duzym zaangaowaniu grona pedagogicznego szkoa z powodzeniem pokonywaa etapy reformy owiatowej i przygotowa do sprawdzianw po klasie szstej. Rozwijano nadal rnorodne formy pracy z uczniami zdolnymi. Wsppraca z miejscowymi instytucjami samorzdowymi i kulturalnymi owocowaa udziaem w wielu konkursach plastycznych, muzycznych, wiedzy regionalneji innych przedsiwziciach sucych kultywowaniu lokalnych tradycji.

Popraw warunkw materialnych i wyposaenia poszczeglnych pracowni szkoa zawdzicza przede wszystkim wytonej pracy swych dyrektorw i nauczycieli. Szczeglne zasugi naley przypisa dyrektorowi Zygmuntowi Grzybowi, ktry rozwin wsppracz miejscowymi przedsibiorstwami, przede wszystkim z PBMH-2.

Nauczyciele Czterdziestej Drugiej rozbudzali u modziey zainteresowaniai rnorodne pasje badawcze. W programach pracy dydaktyczno ? wychowawczej, zwaszcza w latach osiemdziesitych, powane miejsce zajmowa regionalizm. Pikne tradycjei osignicia miao te szkolne harcerstwo. [?] Now jakoci w yciu szkoy w latach dziewidziesitych XX wieku by wzrost popularnoci jzykw zachodnioeuropejskich, ktry odbywa si kosztem udziau w zajciach lekcyjnych jzyka rosyjskiego. W ostatnich latach wanym elementem edukacji staa si informatyka nauczana w klasach I-VI.

W zwizku z tym, e swoistym znakiem informacyjnej nowoczesnoci stao si posiadanie strony internetowej, zaoono taj stron dla szkoy. Uytkownicy Internetu mog tu znale informacje na temat tradycji szkoy, jej kadry, absolwentw, poszczeglnych przedmiotw nauczania itd.

Obecnie do placwki uczszcza 350 dzieci. Szkoa stwarza im odpowiednie warunki zdobywania wiedzy. Kady moe znale co dla siebie take w szerokiej ofercie zaj pozalekcyjnych: w szkole dziaa kilkanacie k zainteresowa, a liczba czonkw takich k stale si powiksza. Zabawy, pogadanki, gry sportowe oraz liczne prace projektowe wykonywane w ramach spotka pozwalaj dzieciom realizowa swoje pasje, a przy tym ciekawie spdza czas wolny. Szkoa w rodowisku lokalnym cieszy si bardzo dobr opini, dzieci czuj si tu bezpiecznie.

Pomimo pewnego kryzysu kondycji finansowej owiaty szkoa potrafia dostosowa swoj baz do nowych wymaga cywilizacyjnych. Zadanie to wymagao zaangaowania dyrekcji (gwnie jej umiejtnoci przekonywania wadz miasta o potrzebach placwki)i wysiku poszczeglnych nauczycieli. Ostatecznie przeprowadzono renowacj dachu szkoy, wymieniono okna w salach lekcyjnych, pomalowano sale szkolne i wietlic, przeprowadzono remont kapitalny Sali gimnastycznej i szatni. W ostatnim roku szkoa wzbogacia si o nowoczenie urzdzon pracowni informatyczn i skomputeryzowan bibliotek. Liczne spotkania z ludmi kultury i sportu przybliaj dzieciom zoon problematyk wspczesnego ycia spoecznego i ukazuj osignicia Czstochowy w tych dziedzinach.

Przemiany demokratyczne w Polsce ostatnich lat wyzwoliy u wielu nauczycieli nowe inicjatywy dydaktyczne i naukowe. Aktywno nauczycieli i uczniw na rnych polach, otwarto postaw, tolerancja i umiejtne wykorzystanie bogatych tradycji, wsppraca ze rodowiskiem lokalnym i rodzicami stawiaj te szko w rzdzie najlepszych szk podstawowych w Czstochowie. Potwierdzeniem tego miejsca i duych moliwoci intelektualnych uczniw s sukcesy osigane w licznych konkursach midzyszkolnych, miejskich, powiatowych, a take oglnopolskich. Ksztaceniu szkolnemu zawsze towarzyszya troska o wszechstronny rozwj, wychowanie w oparciu o nieprzemijajce wartoci moralne, w szacunku dla czowieka, jego przekona i pogldw. Dziaalnoci wychowawczej kadry nauczycielskiej przywiecay ideay mioci ojczyzny, suby dla krajui spoeczestwa. Systematyczne denie nauczycieli do staego doskonalenia si, cige poszukiwanie efektywnych rozwiza dydaktyczno-wychowawczych uksztatowao oblicze SP nr 42 jako szkoy otwartej na nowoczesne rozwizania.

Pierwszym dyrektorem by Bogdan Wiekiera. Pniej funkcje t penili: Jan Dziwiski, Zygmunt Grzyb, Anna Sadziak, a od 1 wrzenia 2006 roku szko kieruje Jacek Wodyka. [?]

Kada szkoa owocuje swoimi absolwentami. Ich osignicia yciowe i zawodowe, zdobyta pozycja i szacunek spoeczny maj fundament w latach szkolnego ksztatowania osobowoci. Szkoa Podstawowa nr 42 im. Jana Brzechwy w Czstochowie wydaa wielu wybitnych absolwentw, penicych pniej wane funkcje zawodowe, samorzdowe, angaujcych si w dziaania spoeczne.

 

?Czterdzieci dwa lata Czterdziestej Drugiej. Szkoa Podstawowa nr 42 im. Jana Brzechwy w Czstochowie 1966 -2008?, Praca zbiorowa pod redakcj Jerzego Greckiego i Juliusza Stowskiego, Czestochowa 2008.

 
bottom

Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: web hosting professional joomla web hosting (video) Valid XHTML and CSS.